Βρυσοχώρι

Καταστατικό του Συλλόγου

ΣΤ' ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 28°

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται δε στη Γενική συνέλευση των μελών, όταν εκλέγεται και το Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε οχτώ μέρες από την εκλογή της και εκλέγει από τα μέλη της τον Προϊστάμενο και τον γραμματέα της.

Άρθρο 29°

Η εξελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ. τακτικά μεν κάθε χρόνο και στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, έκτακτα δε όταν ζητηθεί έγγραφα από 10 από τα μέλη, καταχωρίζοντας στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί τα πορίσματα του ελέγχου της και υποβάλλοντας στη γενική συνέλευση των μελών της έκθεση της πάνω στη διαχείριση του υπολόγου Δ.Σ. Η εξελεγκτική επιτροπή μπορεί σε περίπτωση ανωμαλιών στη διαχείριση του Δ Σ να προκαλεί τη σύγκληση γενικής συνέλευσης δια μέσου του Προέδρου. σε περίπτωση δε αρνήσεως αυτού συγκαλεί τη Γενική συνέλευση η ίδια.