Βρυσοχώρι

Καταστατικό του Συλλόγου

Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση μεταξύ των τακτικών μελών με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία, η δε θητεία του διαρκεί δύο χρόνια.

Άρθρο 17°

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται μέσα σε οχτώ ήμερες από την εκλογή τους σε πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείται από εκείνο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, καταρτίζονται σε σώμα-εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμεία, τον Έφορο εκδηλώσεων και δύο μέλη.

Άρθρο 18ο

Με πρόταση του εφόρου εκδηλώσεων το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει επιτροπές από μέλη που δεν περιλαμβάνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ενίσχυση του έργου του, οι δε επιτροπές που καταρτίσθηκαν υποχρεούνται στην εκτέλεση του έργου, που τους ανατέθηκε.

Άρθρο 19ο

Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε ολομέλεια τακτικά μεν κάθε τρεις μήνες, έκτακτα δε όταν το καλέσει ο πρόεδρος ή μετά από αίτηση τεσσάρων τουλάχιστον από τα μέλη του. στην οποία αίτηση αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο σωματείο για τις ζημίες που προκλήθηκαν σε τούτο από αμέλεια η παραδρομή τους, μπορούν δε να ανακληθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, για την ανάκληση, όμως του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΑΚ των σχετικών με την εντολή σχετικά με τις δαπάνες των μελών της διοικήσεως, αυτά δεν δικαιούνται αποζημιώσεως για ημεραργίες λόγω απασχολήσεως τους στις υποθέσεις του σωματείου εκτός από τα έξοδα κινήσεως για υποθέσεις τούτου.

Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές στα μέλη του σωματείου σε περίπτωση παραπτωμάτων: α) της έγγραφης παρατήρησης, β) της αυστηρής έγγραφης επίπληξης, και γ) της οριστικής διαγραφής, που υπόκειται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 20ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τέσσερις τουλάχιστον Σύμβουλοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία, σε ισοψήφιο δε νικά η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 21ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται αυτοδίκαια ότι παραιτήθηκε και καλείται να αναλάβει την θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο ο αμέσως στην σειρά επιλαχών αναπληρωτής.

Άρθρο 22ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διοικεί τον Σύλλογο, επιβλέπει και επιδιώκει την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και τον εσωτερικό κανονισμό, εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό, που διέπει τον Σύλλογο, συντάσσει τους προϋπολογισμούς του Συλλόγου και υποβάλλει στην λήξη της θητείας του στην τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό της διαχείρισης του για έγκριση.

Άρθρο 23°

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρίσταται στις συνεδριάσεις του, συγκαλεί το Δ.Σ και μετά από εντολή του τις γενικές συνελεύσεις, ελέγχει το ταμείο, έχει τη γενική εποπτεία του Συλλόγου και των επίτροπων του, εποπτεύει τα γραφεία και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που προέρχεται από τον Σύλλογο, τον εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις και τις αναφορές για κάθε υπόθεση ενώπιον κάθε αρχής και κάθε είδους δικαστηρίου, εκδίδει με τον γενικό γραμματέα εντάλματα πληρωμής και φροντίζει για την εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 24°

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο κάθε έγγραφο που εξέρχεται καθώς και τα εντάλματα πληρωμής, κρατεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου, φυλάσσει τη σφραγίδα και διευθύνει το γραφείο.

Άρθρο 25°

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο μεγαλύτερος δε από τους συμβούλους αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο στις δυο παραπάνω περιπτώσεις. Ο Ταμίας κρατεί το ταμείο του Συλλόγου. ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις με διπλότυπα εισπράξεως υπογραμμένα απ' αυτόν και τον Πρόεδρο, εξοφλεί τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και τηρεί βιβλίο ταμείου του Συλλόγου. Ο Ταμίας δικαιούται να κράτα στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου ποσό που δεν ξεπερνά τις 200.000 δρχ το υπόλοιπο δε το καταθέτει στο όνομα στο όνομα του Συλλόγου σε κάποια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες ή το ταμιευτήριο σε έντοκο λογαριασμό. Τα ποσά που κατατίθενται κατά τον παραπάνω τρόπο αποσύρονται από τον ίδιο τον ταμία με βάση ειδική εντολή προς την τράπεζα ή το ταμιευτήριο, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συλλόγου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με προσωπική του ευθύνη. Κάθε διάθεση χρηματικού ποσού από τα τακτικά έσοδα πάνω από 70.000 δρχ πρέπει να προέρχεται από απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου. Εξαιρείται η εφημερίδα που απαιτεί πάγια τριμηνιαία δαπάνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε δύο (2) χρονιά να αναπροσαρμόζει το ύψος των ανωτέρω ποσών μέχρι 10%.

Άρθρο 26ο

Ο έφορος εισηγείται στο Δ.Σ τις διάφορες εκδηλώσεις, πνευματικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές, ορειβατικές κ.λ.π.