Βρυσοχώρι

Καταστατικό του Συλλόγου

Ε' αρχαιρεσίες

Άρθρο 27ο

Στην τακτική γενική συνέλευση του μήνα Ιουλίου κάθε δεύτερου έτους ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής της οποίας η θητεία είναι δύο χρόνων όπως και του Δ.Σ.

Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει. Με την ίδια προϋπόθεση όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν και το δικαίωμα να εκλέγουν. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και στη διάρκεια της ημέρας των εκλογών μπροστά από την ψηφοφορία.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλουν εγγραφές αιτήσει·: μέχρι την προηγούμενη της συνέλευσης ημέρα, ο δε πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη συνέλευση, αναρτά δε πίνακα τούτων στην αίθουσα της συνεδριάσεως μπροστά από την έναρξη της ψηφοφορίας χωριστά για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφίων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελευθέρα τους κατάλληλους κατά την κρίση του για τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ., και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους σε ισοψηφία δε ενεργείται πλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Από αυτούς σαν τακτικά μέλη για μεν το Δ.Σ. θεωρούνται ότι εκλέχθηκαν οι πρώτοι επτά κατά σειρά επιτυχίας, οι υπόλοιποι δε τρεις κατά σειρά αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., για δε την εξελεγκτική επιτροπή οι τρεις πρώτοι κατά σειρά, οι δε υπόλοιποι τρεις αποτελούν τα αναπληρωματικά της μέλη.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται μπροστά σε τριμελή εφορευτική επιτροπή, που εκλέγονται από συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, διεξάγονται δε ως εξής:

Μπροστά από την έναρξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και μετά αναλαμβάνει τα καθήκοντα της και τοποθετεί στο τραπέζι την κάλπη που σφραγίζεται. Μετά μοιράζει σε όλα τα μέλη του σωματείου που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου από ένα ψηφοδέλτιο λευκό ή έντυπο και καλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν. Κάθε εκλογέας μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του και τον έλεγχο ότι έχει δικαίωμα ψήφου ρίχνει το ψηφοδέλτιο του στην κάλπη, αφού προηγούμενα γραφεί στον τηρούμενο ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων το ονοματεπώνυμο του και ο αριθμός μητρώου του. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας όλων των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου η εφορευτική επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων τηρώντας προς τούτο πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής, ανακηρύσσει όσους πέτυχαν με σειρά επιτυχίας τόσο νια το Δ.Σ. όσο και για την εξελεγκτική επιτροπή, καθορίζοντας τη σειρά των αναπληρωματικών ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας.