Βρυσοχώρι

Καταστατικό του Συλλόγου

Β' ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 5ο

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά (Μορφωτικού και Ορειβατικού Τμήματος), επίτιμα και αθλούμενα.

Α' Σαν Τακτικά μέλη του Μορφωτικού Τμήματος γίνονται δεκτοί όσοι κατάγονται από το Βρυσοχώρι Έλληνες και Ελληνίδες καθώς και οι σύζυγοι και τα παιδιά όσων κατάγονται από το Βρυσοχώρι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους.

Μπορούν επίσης να εγγραφούν σαν τακτικά μέλη όλοι οι Βρυσοχωρίτες, που κατοικούν έξω από το χωριό και των δυο φύλων, με τους ορούς και τις προϋποθέσεις με τις οποίες γίνονται μέλη όσοι κατοικούν στο Βρυσοχώρι και με τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις.

Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από έγγραφη δήλωση του ενδιαφερόμενου να γίνει μέλος του Συλλόγου, ότι θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου και μετά τη σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.

Β' Σαν τακτικά Μέλη του Ορειβατικού Τμήματος γίνονται δεχτοί οι φίλοι του βουνού και της ορειβασίας Έλληνες και Ελληνίδες και οι ασχολουμένη με τα υπό του τμήματος καλλιεργούμενα χειμερινά αθλήματα.

Γ' Σαν επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι όσοι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και τους σκοπούς του.

Δ' Σαν αθλούμενα (ασκούμενα) μέλη, γίνονται δεκτοί όσοι συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του Τμήματος, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα αθλούμενα μέλη εφόσον είναι τακτικά και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος. μπορούν να μετέχουν στις γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου και εκλογής.

Άρθρο 6°

Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και να εκλέγουν και εκλέγονται, αφού εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο ταμείο του σωματείου.

Τα τακτικά μέλη απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα του συλλόγου και παράλληλα έχουν την υποχρέωση και το καθήκον να προσφέρουν την συμβολή και τις υπηρεσίες τους για την προαγωγή και ευόδωση των σκοπών του συλλόγου.

Κάθε τακτικό μέλος καταβάλλει στο ταμείο του Συλλόγου σαν δικαίωμα εγγραφής δρχ χίλιες πεντακόσιες (1.500) εφάπαξ, σαν ετήσια δε συνδρομή δρχ χίλιες (1 000). Θεωρείται δε ότι εκπλήρωσε την ετήσια συνδρομή (1 000 δρχ) οποίος προσφέρει για τους σκοπούς του Συλλόγου πάνω από πέντε χιλιάδες (5 000) δρχ.. Το εκάστοτε Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αυξομειώσει τις ετήσιες συνδρομές ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες (οικονομικές ανάγκες του Συλλόγου).

Άρθρο 8°

Κάθε μέλος μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει με τη θέληση του από τον Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωση του στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι παραιτείται από το δικαίωμα να είναι μέλος του Συλλόγου. Εξακολουθεί, όμως μετά την αποχώρηση του να είναι υποχρεωμένο απέναντι στο σύλλογο για τις τυχόν καθυστερούμενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα διαγραφής του.

Άρθρο 9ο

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να συμμορφώνονται στις γενικές διατάξεις του καταστατικού αυτού, στις αποφάσεις τις γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν μέσα στα όρια του καταστατικού και της δικαιοδοσίας του.

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται η αφαιρούνται με την συναίνεση όλων των μελών, ποτέ όμως, το δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

Άρθρο 10ο

Κάθε μέλος που επιδεικνύει διαγωγή απρεπή και ανάρμοστη στο Σύλλογο, αντίθετη με τις διατάξεις του καταστατικού και την τάξη που τηρείται σε αυτόν, ιδιαίτερα δε προς το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού καθώς και κάθε μέλος που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο αποβάλλεται από τον Σύλλογο και διαγράφεται από τα μέλη του μετά από απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται για το σκοπό αυτό αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία δύο τουλάχιστον τακτικών μελών. Κατά τις αποφάσεως αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή στη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έκδοση της. Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει δικαίωμα για τις συνδρομές που κατέβαλλε, υποχρεούται δε, να καταβάλλει τις οφειλόμενες.

Επίσης μπορεί να προσφύγει στη γενική συνέλευση κάθε ένας, που η αίτηση του για εγγραφή σαν μέλος του σωματείου απορρίφθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προσφυγή γίνεται στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, που αποφαίνεται οριστικά, για την παραδοχή η όχι του αιτούντα σαν μέλος του σωματείου.

Άρθρο 11ο

Η ευκοσμία και τάξη στο εντευκτήριο του συλλόγου ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό.